ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนบ้านไทรงาม จันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2

Education is learning, never ending.

“การศึกษาแท้จริงแล้วเป็นพื้นฐานของความพยายามของมวลมนุษย์ เป็นสิ่งที่ทรงเกียรติที่สุดในอารยธรรมจากจิตสำนึกมนุษย์ การศึกษาทำให้มนุษย์ดึงศักยภาพสูงสุดของตนทั้งทางกายและใจออกมาใช้ได้ ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ความสามารถในการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ ซึ่งคุณอาจสามารถสอนนกกระตั้วให้พูดคำศัพท์ได้มากมาย แต่คุณไม่อาจสอนให้มันสร้างยานอวกาศแล้วเดินทางไปดวงจันทร์ได้หรอก”

นายอำนาจ ศิลสังวรณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา

แนะนำคณะครู

อำนาจ.jpg

ชื่อนาย อำนาจ หนันธิสิงห์
ครูพี่เลี้ยง

นิพพาดา.jpg

ชื่อนางสาว นิพพาดา รอดดี
ครู

วิสัยทัศน์

พัฒนากระบวนการคิด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาควบคู่กับชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

นตถิ ปญญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กระบวนการสอน

โรงเรียนบ้านไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ (จันทบุรี) ยึดหลักการสอนที่เน้นเตรียมความพร้อมนำลูกศิษย์สู่ศตวรรษที่ ๒๑ .

พันธกิจ

ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาครูมืออาชีพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือกับชุมชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านไทรงาม

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ ...อ่านต่อ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

เรียนออนไลน์ จาก DLTV

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE )

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

เพื่อแสดงกิจกรรม หรือข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน แก่บุคคลภายนอก.

ภาพกิจกรรม

แจ้งชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2564

ขอแจ้งการชำระค่าสัญญ อ่านต่อ......

ลงข่าว วันที่ 08/06/2021

System Test

ทดสอบ อ่านต่อ......

ลงข่าว วันที่ 07/06/2021